top of page

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Uhlí

Zpracovatel


Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek zpracovává:

THK služby obyvatelům Petřvald s.r.o.

IČO: 097 88 875
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84356
sídlem Podlesní 2332, 735 41 Petřvald

(jednotlivě dále též „společnost“ nebo „správce“)

Kontakt na zpracovatele
us.petrvald@seznam.cz
Podlesní 2332, 735 41 Petřvald

Weby, kterých se zpracování osobních údajů týká
www.uspetrvald.cz
 

Osobní údaje, která nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb

 • Jméno a příjmení

 • E-mail

 • Telefonní číslo

 • Soubory cookies

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky.
 

Důvody zpracování Vašich osobních údajů

 • Odpovědi na dotazy, které jste nám poslali případně jste využili telefonního čísla.

 • Vylepšení kvality služeb, které Vám poskytujeme.

 • Zpracování analýz, které provádíme z důvodu zlepšení poskytování našich služeb.

 • Zpracování Vašich preferencí a zobrazení obsahu, který odpovídá Vaším preferencím.

 

Příjemci osobních údajů


Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci společnosti, jejichž náplň práce zahrnuje činnosti vyžadující zpracování osobních údajů.
 

Společnost může poskytovat osobní údaje zpracovatelům, a to společnostem, které vykonávají pro společnost na základě smlouvy činnosti vyžadující zpracování osobních údajů.


Společnost může dále v případě potřeby poskytnout osobní údaje orgánům dohledu, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným správním orgánům, je-li to nutné ke splnění povinností stanovených právními předpisy.

Třetí strany, které mají přístup k Vašim osobním údajům

 • Za určitých podmínek orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

 • Strany, které zajišťují technický provoz služeb a technologií, které pro poskytování služeb využíváme.

 • Provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat relevantní reklamu a obsah.

 • Provozovatelé marketingových a komunikačních nástrojů.

 • Strany, kterým poskytujeme údaje z důvodu analýzy návštěvnosti webu

Cookies

 

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 

Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

 

Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací, které o Vás zpracováváme. Cookies nejsou nebezpečím a neslouží k získávání citlivých osobních údajů.

 

Cookies třetích stran jsou zpracovávány a řízeny těmito třetími stranami a my nedisponujeme přístupem k jejich čtení. Takovými třetími stranami jsou:

 • Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, D4 Dublin, Irsko

 

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v nich uvedených pokynů. Pokud budete mít ve Vašem prohlížeči souhlas s používáním cookies, tak vycházíme z toho, že s využitím cookies na našich webech souhlasíte. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může významně snížit komfort poskytování našich služeb.

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

 • Na základě našich oprávněných zájmů.

 • Při plnění právní povinnosti.

Délka zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s klientem, a dále po dobu, po kterou je povinna osobní údaje uchovávat podle právních předpisů. I pokud nedojde k uzavření smlouvy mezi společností a potenciálním klientem, uchovává Společnost osobní údaje potenciálního klienta po dobu, po kterou je k tomu povinna dle právních předpisů.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to na e-mailové adrese us.petrvald@seznam.cz. Takovým odvoláním není dotčeno zpracování údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy, právní povinnosti nebo na základě důvodů vyplývajících z platných právních předpisů.

Vaše práva


Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány některou ze společností, je dále v textu označena též jako „subjekt údajů“. Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing, a správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Subjekt údajů má právo požádat společnost o potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají. Pokud společnost osobní údaje subjektu údajů zpracovává, má subjekt údajů právo na přístup k takovým osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.
 


Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, a to
 

 • pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly zpracovávány,

 • pokud odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování,

 • pokud vznese námitku proti zpracování, pro které neexistují žádné převažující právní důvody zpracování,

 • pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně,

 • pokud je vymazání nutné ke splnění právní povinnosti

 • Subjekt údajů má dále právo na omezení zpracování osobních údajů, a to

 • pokud popírá přesnost osobních údajů, na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,

 • pokud je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

 • pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

 • pokud vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, což znamená právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však není dotčena.

Subjekt údajů má právo podat kdykoliv stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů.

 

Dobrovolnost poskytování osobních údajů


Poskytnutí osobních údajů společnosti je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí neumožňuje společnosti uzavřít s klientem smlouvu a poskytnout mu požadovanou službu. Má-li klient zájem smlouvu se společností uzavřít, musí osobní údaje poskytnout, protože tak stanoví právní předpisy.


Tato pravidla byla naposledy upravena dne 19. 04. 2021.

bottom of page